Regulamin ośrodka

                     REGULAMIN  OŚRODKA   WYPOCZYNKOWEGO

                     WIKING w Stegnie

§1

 1. Ośrodek znajduje się w strefie nadgranicznej , gość ośrodka jest zobowiązany do zameldowania się w przeciągu 24 godzin od chwili przybycia do ośrodka.
 2. Gość meldując się zobowiązany jest do uiszczenia opłaty meldunkowej w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy

§2

 1. Domek w ośrodku wynajmowany jest na tygodnie (od soboty do soboty) lub doby. Terminy inne niż pełen tydzień lub jego wielokrotność muszą być wcześniej ustalone i za zgodą właściciela.
 2. Doba w ośrodku rozpoczyna się o godzinie 16.oo i kończy się o godzinie 10.oo dnia następnego.
 3. Domki są 6-ścio osobowe i za każdą dodatkową osobę należy uiścić opłatę w wysokości 60,00 zł/dobę.
 4. Przy pobytach dwutygodniowych przewiduje się rabat w wysokości 5% od kwoty rezerwacji przy obsadzie domku 5-6 osób.
 5. Przedpłata w wysokości 30% kwoty rezerwacji uiszczona tytułem rezerwacji domku nie podlega zwrotowi , jeżeli osoba, której dotyczy rezerwacja nie przybyła do ośrodka w ustalonym wcześniej terminie i nie dokonała wcześniej rezygnacji pisemnej (np. faxem, e-mailem) z zamówionej usługi najpóźniej do 21 dni przed ustalonym w rezerwacji terminem pobytu.

§3

Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10.oo dnia , w którym upływa termin najmu domu. Ośrodek uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

§4

 1. Gość nie może przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pomieszczeniach ośrodka od godziny 8-ej do godziny 21-ej.
 3. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa ,który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w ośrodku albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub innych osób przebywających w ośrodku lub funkcjonowanie ośrodka.

§5

 1. Gość korzystając z domku jest materialnie odpowiedzialny za domek i sprzęt przekazany mu do dyspozycji.
 2. W przypadku uszkodzenia ,zniszczenia, utraty lub zagubienia oddanego w użyczenia sprzętu gość (użytkownik) zobowiązany jest do pokrycia należności w wysokości jego rynkowej ceny detalicznej lub pokrycia kosztów jego naprawy.

§6

 1. Ośrodek świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem .W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług ,gość jest poproszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji ,co umożliwi niezwłoczną reakcję.
 2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
  1. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa.
  2. Bezpieczeństwo pobytu ,w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu.
  3. Uprzejmą obsługę w zakresie świadczonych usług.
  4. Wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa ,a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
  5. Sprawną pod względem technicznym usługę : w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte ,ośrodek dołoży starań ,aby – w miarę możliwości zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§7

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych na teren ośrodka ,przez osoby korzystające z jego usług.
 2. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Osoby korzystające bądź opiekunowie dzieci korzystających z Sali zabaw dla dzieci, znajdującej się na terenie ośrodka, zobowiązane są do pozostawienia porządku przed oddaniem kluczy.

§8

 1. Parking na terenie ośrodka jest niestrzeżony
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie  lub  utratę samochodu lub innego pojazdu  należącego do  gościa.

§9

 1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od  22.oo do godz.6.oo dnia następnego.
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z  usług ośrodka  nie powinno  zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

§10

 1. Każdorazowo opuszczając domek gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, załączyć alarm i pozostawić klucz w recepcji.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych ośrodka powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek ,żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego.
 4. Gość przebywający na terenie ośrodka zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciw pożarowych oraz przepisów o ochronie środowiska.

§11

 1. Gość przebywający w ośrodku wraz ze zwierzętami stanowiącymi jego własność lub znajdującymi się pod jego opieką zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad zwierzęciem i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę osobom trzecim.
 2. Zwierzęta nie mogą swobodnie poruszać się po ośrodku (np. bez smyczy).
 3. Opłata jednorazowa za pobyt psa wynosi 60,00 zł.

§12

Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasady obowiązujące w regulaminie.