Regulamin ośrodka

                     REGULAMIN  OŚRODKA   WYPOCZYNKOWEGO

                     WIKING w Stegnie

§1

 1. Ośrodek  znajduje  się w  strefie nadgranicznej , gość ośrodka  jest zobowiązany do zameldowania się w przeciągu  24 godzin od  chwili przybycia  do ośrodka.
 2. Gość  meldując się  zobowiązany  jest  do uiszczenia  opłaty  meldunkowej   w  wysokości określonej  w uchwale Rady  Gminy

§2

 1. Domek w ośrodku wynajmowany  jest na tygodnie (od soboty do soboty) lub doby. Terminy inne niż pełen tydzień lub jego wielokrotność muszą być wcześniej ustalone i za zgodą właściciela .
 2. Doba w ośrodku  rozpoczyna  się o  godzinie  16:00 i kończy  się o godzinie 10.00 dnia następnego.
 3. Domki są 6-ścio osobowe i za każdą dodatkową osobę należy uiścić opłatę w wysokości 60,00 zł/dobę.
 4. Przy pobytach dwutygodniowych przewiduje się rabat w wysokości 5% od kwoty rezerwacji.
 5. Przedpłata w wysokości 30% kwoty rezerwacji uiszczona  tytułem rezerwacji domku nie  podlega  zwrotowi , jeżeli osoba, której  dotyczy rezerwacja nie  przybyła  do ośrodka w  ustalonym  wcześniej  terminie i  nie dokonała  wcześniej  rezygnacji pisemnej (np.  faxem, e-mailem) z zamówionej usługi najpóźniej do 21  dni przed ustalonym  w rezerwacji  terminem

§3

Życzenie  przedłużenia pobytu poza  okres  wskazany  w dniu przybycia, gość powinien  zgłosić w  recepcji do  godziny 10.oo dnia , w którym upływa  termin najmu domu. Ośrodek uwzględni  życzenie przedłużenia  pobytu w miarę posiadanych możliwości .

§4

 1. Gość  nie  może przekazywać domku innym  osobom, nawet jeśli nie upłynął  okres, za  który uiścił należną  za pobyt opłatę.
 2. Osoby nie zameldowane mogą przebywać w pomieszczeniach ośrodka od  godziny 8-ej do godziny 21-ej.
 3. Ośrodek może odmówić przyjęcia gościa, który  podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył  regulamin ośrodka  wyrządzając  szkodę w mieniu ośrodka lub gości albo  szkodę na osobie  gości, pracowników lub innych osób przebywających w ośrodku albo też w inny sposób  zakłócił spokojny pobyt gości lub innych osób przebywających w ośrodku  lub funkcjonowanie ośrodka .

§5

 1. Gość korzystając z domku jest materialnie odpowiedzialny za domek i sprzęt  przekazany mu do dyspozycji.
 2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zagubienia  oddanego w użyczenia  sprzętu gość (użytkownik) zobowiązany jest  do pokrycia  należności w wysokości jego  rynkowej ceny  detalicznej  lub pokrycia kosztów jego naprawy.

§6

 1. Ośrodek świadczy  usługi zgodnie  ze swoją kategorią i  standardem .W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług ,gość jest poproszony o jak najszybsze  zgłoszenie ich w recepcji ,co umożliwi  niezwłoczną reakcję.
 2. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:
 • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa.
 • Bezpieczeństwo pobytu ,w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o gościu.
 • Uprzejmą obsługę w  zakresie świadczonych  usług.
 • Wykonanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa ,a w jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.
 • Sprawną pod względem technicznym usługę: w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte ,ośrodek dołoży starań, aby – w miarę możliwości zmienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

§7

 1. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy

wniesionych na teren ośrodka ,przez osoby korzystające z jego usług.

 1. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Osoby korzystające bądź opiekunowie dzieci korzystających z Sali zabaw dla dzieci, znajdującej się na terenie ośrodka, zobowiązane są do pozostawienia porządku przed oddaniem kluczy.

§8

 1. Parking na terenie  ośrodka jest niestrzeżony
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie  lub  utratę samochodu lub innego pojazdu  należącego do  gościa.

§9

 1. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od  22.oo do godz.6.oo dnia następnego.
 2. Zachowanie gości i osób korzystających z  usług ośrodka  nie powinno  zakłócać spokojnego pobytu innych gości.

§10

 1. Każdorazowo opuszczając domek gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, załączyć alarm i pozostawić klucz w recepcji.
 2. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń  technicznych ośrodka powstałe z jego  winy lub z  winy odwiedzających  go  osób.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach  grzałek ,żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie  stanowiących wyposażenia jak również zabronione jest palenie tytoniu i używanie ognia otwartego .
 4. Gość przebywający na terenie ośrodka zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciw pożarowych oraz przepisów o ochronie  środowiska .

§11

 1. Gość przebywający w ośrodku wraz ze zwierzętami stanowiącymi jego własność lub znajdującymi się pod  jego opieką  zobowiązany  jest do zapewnienia opieki nad zwierzęciem i ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za  ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę osobom trzecim.
 2. Zwierzęta nie mogą swobodnie poruszać się po ośrodku (np. bez smyczy).
 3. Opłata jednorazowa za pobyt psa wynosi 60,00 zł.

§12

Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług  osobie, która narusza zasady obowiązujące w regulaminie.